Need Help ?
Call: +977-061465096

शिक्षक सेवा आयोगको बढुवा दरखास्त फारामको म्याद थप बारेको सूचना

प्रकाशित मिती:  

शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७३/११/०७ र मिति २०७३/१२/०१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सम्बन्धी सूचनामा शिक्षकहरुको बढुवा फारामकाे दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७३/१२/०६ सम्म तोकीएकोमा उक्त म्यादलाई थप गरी मिति २०७३/१२/१३ सम्म साधारण दस्तुरबाटै फाराम भर्न सकिने र मिति २०७३/१२/१४ देखि २०७३/१२/१७ सम्म दोव्वर दस्तुरको म्याद कायम गरिएको व्यहोरा शिक्षक सेवा आयोगबाट जानकारी हुन आएकोले सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले पनि यसै सूचनालाई आधारमानी सोही अनुसार गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

यो सूचना शिक्षक सेवा आयोगको वेभसाइट www.tsc.gov.np बाट पनि प्राप्‍त गर्न सकिनेछ ।

क्षे शि नि, पश्‍चिमाञ्‍चल, पोखरा