Need Help ?
Call: +977-061465096

परीक्षार्थी विवरण यथाशिघ्र पठाउने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४-०१-०३

प्रस्तुत विषयमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित सूचना बमोजिम मित २०७४/०१/१६ गते सञ्‍चालन हुने २५% बढुवाको प्रतियोगितात्मक  लिखित परीक्षा यस निर्देशनालयको समन्वयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीद्वारा पोखरामा सञ्‍चालन हुने भएकोले उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै तह र श्रेणीका परीक्षार्थीहरुको रोल नं. र नामनामेसी सहितको विवरण यथाशिघ्र यसै निर्देशनालयको इमेल ठेगाना redkaski@gmail.com र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीको इमेल ठेगाना deokaski123@gmail.com मा तुरुन्त पठाउनुहुन साथै उक्त विवरण समयमै प्राप्‍त हुन नसकेमा परीक्षा सञ्‍चालनमा समेत वाधा पुग्ने देखिएकोले यथासमयमै विवरण उपलब्ध गराउनुहुन पुन अनुरोध छ ।