Need Help ?
Call: +977-061465096

कर्मचारीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७४-०१-२१

यस क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको विवरण यसैसाथ संलग्‍न ढाँचामा फरक नपर्ने गरी पत्र प्राप्‍त भएको मितिले ३(तीन) दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ । विवरण पठाउँदा सोको scanned copy र soft copy समेत यस निर्देशनालयको इमेल ठेगाना redkaski@gmail.com र शिक्षा मन्त्रालयको क.प्र. शाखाको इमेल ठेगाना moekapra@gmail.com मा अनिवार्य पठाउनुहुन अनुरोध छ ।