प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि शौचालय निर्माण, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् ई- लर्निङ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

प्रकाशित मिती:  2075-12-21

सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि शौचालय निर्माण, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् ई- लर्निङ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५