प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

प्रकाशित मिती:  2075-12-21

वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५