Need Help ?
Call: +977-061465096

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत निम्नमाध्यमिक तह शिक्षक परीक्षा उतीर्ण उम्मेदवारहरूको लागि जिल्ला छनोट फाराम भर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४-०२-३०

यस क्षेत्र अन्तर्गत निम्नमाध्यमिक तह शिक्षक परीक्षा उतीर्ण उम्मेदवारहरूले तलको लिंकबाट जिल्ला छनोट फाराम डाउनलोड गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र उक्त फाराम पूर्णरूपमा भरी निर्देशनालयमा बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ । सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि जिल्लागत र विषयगत दरबन्दी संख्या र सूचना समेत यसैसाथ संलग्न राखिएको छ । उल्लेखित मिति भित्र फाराम भरी पेश नगरेमा नियमानुसार भै जाने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।