Need Help ?
Call: +977-061465096

निम्‍नमाध्यमिक तहको शिक्षक पदस्थापना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४-०३-११

यस निर्देशनालयबाट मिति २०७४-०३-११ गते वेभसाइटमा प्रकाशित भएको एवम् यस निर्देशनालयको सूचना पाटीमा टाँस भएको जिल्ला पदस्थापना सम्‍बन्धी सूचनामा प्राविधिक कारणले केही विषयको अत्यन्त न्यून संख्याका उम्मेदवारहरुको छनोट अनुसारको पदस्थापनामा त्रुटी भएको हुँदा त्रुटी सच्याई उक्त सूचना पुन: सम्भवभएसम्म मिति २०७४-०३-१२ गते साँझसम्ममा प्रकाशन गरिने व्‍यहोरा जानकारी गराइन्छ ।