Need Help ?
Call: +977-061465096

निम्‍नमाध्यमिक तहका शिक्षकहरुको पदस्थापना सम्बन्धी सम्बन्धित उम्मेदवार एवम् जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४-०३-११

शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरको  च.नं. १२७३ मिति २०७४/०२/२५ एवम् शिक्षा विभाग, विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. २७८ मिति २०७४/०२/२८ को पत्रबाट प्राप्त निर्देशन एवम् पदस्थापन गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको विषयगत एकिकृत योग्यताक्रम समेतलाई आधार मानी निर्देशनालयको मिति २०७४/०३/११ को निर्णयानुसार यस क्षेत्र अन्तर्गत निम्‍नमाध्यमिक तहमा सिफारिस भएका शिक्षकहरुको जिल्लागत पदस्थापन गरिएको छ । पदस्थापनाको सूचना निर्देशनालयको वेभसाइट www.wred.gov.np मा राखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई पदस्थापना सम्बन्धी पत्र हुलाक मार्फत पठाइएकोले यसै सूचनालाई आधिकारीक मानी नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुगराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । सहजताको लागि शिक्षक पदस्थापनाका आधारहरु, विद्यालय छनोट फारामको नमूना र नियुक्ति पत्रको नमूना सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको इमेल ठेगानामा पठाइएको छ । सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले सम्बन्धित उम्मेदवारहरुलाई १० दिन म्यादको सूचना दिई विद्यालय छनोट फाराम भर्न लगाई पदस्थापनाको कार्य सम्पादन गर्नुहुन अनुरोध छ । साथै सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले पनि आफू नियुक्त तथा पदस्थापना हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क राख्‍नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

पुनश्‍च: यस निर्देशनालयबाट मिति २०७४-०३-११ गते पहिलोपटक प्रकाशित शिक्षकहरुको पदस्थापना सम्बन्धी जिल्ला छनोटमा त्रुटी भएकोले त्रुटी सच्याई पुन: यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो । यसै सूचनालाई नै आधिकारीक मानी आफू पदस्थापन हुने जिल्ला पहिचान गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

क्षे शि नि, पोखरा