Need Help ?
Call: +977-061465096

िववरण पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७४/०४/२२

शिक्षा विभागको च.न. २ मिति २०७४/४/१८ को  पत्रबाट प्राविधिक धार तर्फको विद्याथी विवरण माग भएकोले शिघ्र विवरण पठाउनु हुन  अनुरोध छ ।