प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - विज्ञान ल्याव कम्प्यूटर ल्याव वैकल्पिक विद्यालयहरु

प्रकाशित मिती:  2076-2-27

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - विज्ञान ल्याव कम्प्यूटर ल्याव वैकल्पिक विद्यालयहरु