प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

प्राविधिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा उपकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७५/०९/०९

गण्डकी प्रदेश भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्‍बाट अनुमति लिई Technical Secondary Education Examination (TSEE) र डिप्लोमा तहको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रयोगशाला एवम् आवश्यक उपकरणहरुको उचित व्यवस्थापन गरी शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न यस निर्देशनालयको आ।व। २०७५र७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्राविधिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा उपकरण व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदेश भित्र सञ्चालित उपर्युक्तानुसारका प्राविधिक विद्यालयहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम निर्धारित ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक कागजातहरु सहित प्रस्ताव सम्बन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा शिक्षा विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गर्नका लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।