प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  

गण्डकी प्रदेश भित्रका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुले आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रका निरक्षरहरुलाई साक्षर र साक्षरहरुलाइ निरन्तर शिक्षा संचालन गरी साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यस निर्देशनालयको आ।व। २०७५र७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक सिकाइकेन्द्र मार्फत साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदेश भित्र सञ्चालित उपर्युक्तानुसारका सामुदायिक सिकाइकेन्द्रहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम निर्धारित ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक कागजातहरु सहित प्रस्ताव सम्बन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा शिक्षा विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गर्नका लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।