प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

प्रदेशस्तरमा संचालित समावेशी शिक्षा संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  

गण्डकी प्रदेश भित्रका अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरुलाई अपाङ्ग मैत्री वातावरणमा पठनपाठन गराइ विद्यालय शिक्षाको मुल प्रवाहमा समावेश गराउँदै शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि  गर्ने क्रियाकलापहरुलाइ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न यस निर्देशनालयको आ।व। २०७५र७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विस्तार सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५ बमोजिम यस प्रदेश भित्र सञ्चालित उपर्युक्तानुसारका सामुदायिक विद्यालयहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम निर्धारित ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक कागजातहरु सहित प्रस्ताव सम्बन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा शिक्षा विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गर्नका लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
 
माथी उल्लेखित सूचना सम्बन्धी थप जानकारीका लागि सम्पर्क
 
सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेवसाइट mयकम।नबलमबपष्।नयख।लउ मा लगइन गरी वा मन्त्रालयको
 
फोन नं। ०६१(४६७६७१ , ०६१(४६७६७२ 
 
वा
 
शिक्षा विकास निर्देशनालय,  गण्डकी प्रदेश,  पोखराको फोन नं ०६१(५५०४६२ वा ०६१(५२८५७३ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।