प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

विद्यालयको शौचालय, कम्प्युटर ल्याव, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  

गण्डकी प्रदेश भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरु तथा बालसुधारगृहमा शौचालय, कम्प्युटर ल्याव, विज्ञान प्रयोगशालाको उचित व्यवस्थापन गरी शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न यस निर्देशनालयको आ।व। २०७५र७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालय तथा बालसुधारगृहरुमा शौचालय, कम्प्युटर ल्याव, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदेश भित्र सञ्चालित उपर्युक्तानुसारका सामुदायिक विद्यालय तथा बालसुधारगृहहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम निर्धारित ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक कागजातहरु सहित प्रस्ताव सम्बन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा शिक्षा विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गर्नका लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।