Need Help ?
Call: +977-061465096

शिक्षक सेवा आयोगबाट जि‍.शि.का. हरुलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी

प्रकाशित मिती:  २०७३-१०-२८

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (संशोधन सहित) २०५७ को नियम ३९ (१) मा भएको कुनै पनि तहको श्रेणीमा शिक्षक पदमा नियुक्ति भई सोही तहको सोही श्रेणीबाट निवृतभरण पाउनेगरी अनिवार्य अवकाश पाउने शिक्षकलाई एक महिना अगावै सोही तहको माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनि शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७३/०९/०७ को वैठकबाट निर्णय भै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा पत्राचारको लागि निर्देशनालयलाई लेखी आएकोले उक्त व्यहोरा तलको पत्रबाट वोध गर्नु भै सोही अनुसार गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।