Need Help ?
Call: +977-061465096

कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७३-११-११

शिक्षा मन्त्रालयको च.नं. १६७३ मिति २०७३/११/१० को पत्रबाट तोकिएको ढाँचा र फन्टमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको कर्मचारी विवरण माग भै आएकोले तलको लिंकबाट नमूना डाउनलोड गर्नु भै विवरण उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।