प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

क्षेत्रको बारेमा

शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश, पोखरामा तपार्इहरुलार्इ हार्दिक स्वागत छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश, पोखरामा तपार्इहरुलार्इ हार्दिक स्वागत छ ।