Need Help ?
Call: +977-061465096

नागरिक वडापत्र

सेवाग्राहीले यस निर्देशनालयबाट लिन सक्ने सेवासँग मात्र सम्बन्धित रही यो नागरिक बडापत्र तयार गरिएको हो । यसमा उल्लेख भए वाहेकका सेवा यस निर्देशनालयबाट प्राप्त गर्नुपरेमा निर्देशनालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस