Need Help ?
Call: +977-061465096

समाचार बिस्तारमा

करार योग्यता सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू एवम् जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको लागि जरूरी सूचना

करार योग्यता सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू एवम् जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको लागि जरूरी सूचना यस वेभसाइडको परिपत्रमा राखिएको छ ।